ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Типові правила користування бібліотекою КВПУ будівництва і дизайну розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р.“Типових правил користування бібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.06.2001 за № 538/5729, “Положення про бібліотеку КВПУ будівництва і дизайну “.

1.2 Правила користування Бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів та бібліотеки.

1.3 На підставі Типових правил Бібліотека кожного професійно-технічного навчального закладу розробляє власні правила користування бібліотекою відповідно до складу користувачів, спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються керівником ПТНЗ.

1.4 Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, в читальному залі, за міжбібліотечним абонементом.

 

  1. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1 Право користування Бібліотекою мають учні, слухачі, викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів ПТНЗ. Бібліотека може обслуговувати також у читальному залі інші категорії користувачів, враховуючи можливості і наявності відповідних документів у фонді

2.2 Під час запису до Бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.

2.3 Учні записуються до Бібліотеки за списком навчальної групи та в індивідуальному порядку при наявності учнівського квитка; слухачі викладачі, майстри виробничого навчання, працівники структурних підрозділів та інші категорії користувачів – за паспортом.

2.4 На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду Бібліотеки та їх повернення.

 

  1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ

3.1 Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5. Бібліотека може визначати інший термін користування документами та кількість примірників документів, що видаються у відповідності до контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

3.2 Періодичні видання видаються викладачам на абонемент терміном на 15 днів, учням лише в читальному залі.

3.3 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видання на електронних носіях видаються лише в читальному залі.

3.4 Кількість документів, які видаються користувачам в читальному залі, не обмежена.

3.5 Навчальна та методична література видається користувачам на час навчання з обов’язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

3.6 У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.7 За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

3.8  До роботи з комп’ютерною технікою у читальному залі бібліотеки допускаються майстри виробничого навчання та викладачі із 09.00. до 16.00., учні із 16.00. до 17.00., залишаючи на читацькому формулярі паспорт на період роботи.

3.8.1. Тривалість одного сеансу роботи в Internet  — до 30 хвилин.

3.8.2. При одержанні комп’ютерної техніки, на період користування у читальному залі, перевірити її справність, наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити у документах видачі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти комп’ютерної техніки несе користувач.

3.8.3.  До роботи з комп’ютерною технікою допускаються користувачі бібліотеки, які можуть самостійно працювати в операційній системі та мережі Інтернет. Доступ користувачів до мережі Інтернет безкоштовний.

3.8.4. Використовувати Інтернет – місце дозволяється користувачам тільки для навчальних потреб, щоб підвищити повноту й оперативність задоволення інформаційних потреб.

3.8.5. За комп’ютером може працювати тільки одна особа.

3.8.6. Дбайливо ставитись до комп’ютерної техніки і програмного забезпечення під час користування у читальному залі.

3.8.7. Необхідно повідомляти бібліотекаря про неполадки і порушення, що виникли під час роботи з комп’ютерною технікою.

3.8.8. Передати персональні  флеш-картки  бібліотекарю при потребі  копіювання на них інформації з мережі Інтернет.

3.9.  Забороняється  підключатись до мережі комп’ютерних ігор, приступати до роботи за комп’ютером без дозволу бібліотекаря, використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації. Забороняється заважати іншим користувачам та створювати конфліктні ситуації.

3.9.1. У разі порушення правил користування комп’ютерною технікою та Інтернетом бібліотекар має право припинити надання послуг.

 

  1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

Користувач має право:

4.1 Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.

Бібліотека може надавати додаткові платні послуги, виходячи з конкретних потреб та згідно з чинним законодавством (Постанова КМ України № 534 від 05.06.97 р.) “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності” та наказу МОН України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України “Про надання платних послуг” № 383/239/131 від 27.10.97 р. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником ПТНЗ.

4.2 Одержувати повну інформацію про склад фонду Бібліотеки та порядок доступу до нього.

4.3 Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду Бібліотеки.

4.4 На консультативну допомогу в отриманні бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.5 Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.

4.6 Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу Бібліотеці.

4.7 Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користувався.

4.8  Подавати адміністрації ПТНЗ зауваження, пропозиції щодо роботи Бібліотеки.

4.9 Право доступу до комп’ютерів, призначених для інформаційного обслуговування електронними ресурсами Бібліотеки, надається користувачам, які володіють базовими навичками роботи на персональних ЕОМ і Web-браузерами;

 

Користувач зобов’язаний:

4.10 Дотримуватись Правил користування Бібліотекою. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4.11 Під час запису до Бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.12 Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів Бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати та не загинати сторінки.

4.13 При одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

4.14  Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.15  Не виносити з приміщення Бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.16  На час літніх канікул повернути до Бібліотеки усі зафіксовані за ним у читацькому формулярі документи.

4.17 У разі закінчення навчання, вибуття або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

4.18  Дотримуватися тиші.

 

Відповідальність користувача:

4.19 У разі втрати або пошкодження документів з фонду Бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність. Вартість відшкодування визначається Бібліотекою залежно від цінності документа. Грошова компенсація за втрачені документи з фонду Бібліотеки може бути внесена користувачем безпосередньо у касу навчального закладу.

4.20 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

4.21 У разі пошкодження комп’ютера з фонду бібліотеки користувач повинен замінити його аналогічним або рівноцінним (за визначенням бібліотекаря) комп’ютером.

4.22 За пошкодження програмно-технічних засобів читального залу користувачі читального залу притягаються до відповідальності у відповідності з чинним законодавством.

4.23 За порушення даних Правил користувач може бути позбавлений права користування комп’ютером у читальному залі.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека зобов’язана:

5.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека.

5.1.1. Бібліотекар повинен зареєструвати користувача комп’ютера в “Журналі обліку роботи користувачів читального залу”, вказуючи в ньому час видачі і здачі ком’ютера, його придатність для використання.

5.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.

5.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів.

5.4 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

5.5 Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів. У разі вибуття з навчального закладу повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

5.6 Забезпечувати режим роботи Бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотека має право:

5.7 Інформувати адміністрацію ПТНЗ про порушення користувачами основних вимог користування документами.

5.8 Вимагати від керівництва ПТНЗ не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.