ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека Київського професійного училища будівництва і дизайну є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

1.2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу”, іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, Статутом ПТНЗ та цим Положенням.

1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.

1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, а саме: учнів, слухачів, викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів ПТНЗ. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

1.7. Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою, розробленими на основі «Типових правил користування бібліотекою ПТНЗ» з урахуванням складу користувачів та спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються керівником навчального закладу.

1.8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою. Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою.

 1.9. Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідації ПТНЗ. У цьому випадку фонди Бібліотеки перерозподіляються між бібліотеками освітянської галузі за встановленим порядком.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Участь у навчально-виховному процесі

2.1.1. Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів Бібліотеки.

2.1.2. Сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, методистів, практичних психологів, соціальних педагогів шляхом популяризації психолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб.

2.1.3. Участь у підготовці класних годин та позаурочних заходів відповідно до плану навчально-виховної роботи ПТНЗ.

2.1.4. Формування інформаційної культури користувачів (проведення бібліотечних уроків та інтегрованих уроків спільно з викладачами).

2.1.5. Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями. Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.1.6. Сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.1.7. Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з’ясування прав і обов’язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб користувачів та освітніх програм ПТНЗ. Забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

2.3. Організація і ведення довідково-пошукового апарату Бібліотеки.

2.4. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості з використанням сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.

2.5. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.

2.6. Координація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами ПТНЗ та громадськими організаціями. Взаємодія з головним координаційним науково-методичним центром бібліотек освітянської галузі–Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В.О.Сухомлинського, освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем і відомств.

 

 

  1. ЗМІСТ РОБОТИ

3.1. Формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном. Обов’язково у фонді Бібліотеки мають бути документи з психолого-педагогічних питань.

3.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Бібліотеки згідно з установленим порядком.

3.3. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

3.4. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі диференційованого забезпечення потреб керівництва, вибіркове розповсюдження інформації в режимі «запит – відповідь» тощо.

3.5. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та маловикористовуваних документів.

3.6. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.

3.7. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

3.8. Вивчає інформаційні потреби викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.9. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і систематичний каталоги та абетково-предметний покажчик до нього, систематичну картотеку статей, тематичні та інші картотеки) як у традиційній, так і в електронній формах.

3.10. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

3.11. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.12. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою відкритих переглядів літератури, проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, наочної інформації, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду.

3.13. Спільно з викладачами та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.

3.14. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.15. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів.

3.16. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів в навчальній і дозвільній діяльності.

3.17. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та між бібліотечного абонементу (МБА).

3.18. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

 

  1. УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА ТА ШТАТИ

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, затвердження регламентуючої документації, річні плани та звіти Бібліотеки, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників, створення відповідних умов для функціонування Бібліотеки, призначає і звільняє з посади бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.6. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.7. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

4.8. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультетів.

4.9. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

4.13. Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

 4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

 4.15. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, викладачів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

 4.16. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.

 

  1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

5.1.4. Представляти Бібліотеку ПТНЗ на загально-бібліотечних заходах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо, вступати до бібліотечних асоціацій.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством.

5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури та мистецтва України. Підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів, нарад, «круглих столів» з актуальних питань бібліотечної справи.

5.2.5. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу.

5.2.6. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури, на встановлення надбавок та доплат за розширення зони обслуговування або обсягу виконаних робіт (до 50 % посадового окладу).

5.2.7. На методичний день (один раз на тиждень).

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність:

5.3.1. За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівниками та керівництвом ПТНЗ.

5.3.2. За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

5.3.3. За виконання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.4. Бібліотека зобов’язана:

5.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування бібліотекою ПТНЗ».

5.4.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.4.3. Звітуватись про свою роботу на педагогічних нарадах ПТНЗ.