Samoylyk

Irina Nikolaevna

Methodist

Rolko

Marina Valerievna

Librarian

Komisarenko

Iryna Vyacheslavivna

Secretary
the training part

Golubenko

Olga Aleksandrovna

Secretary
the training part

Marchenko

Volodymyr Igorovich

System administrator
Site developer and administrator

Daviduk

Yana Pavlovna

Head
theater circle

Bakalo

Tetyana Aleksandrovna

Leading Specialist

Derevchuk

Mikhail Olegovich

Psychologist

Budagyan

Arthur Aleksandrovich

Head of basketball club
(Young men)

Troitsky

Yuriy Yuryevich

Soundman
Head of the vocal circle