Графік проведення співбесіди,вступного іспиту та фахового вступного випробування

Вступний іспит з української мови

Програма фахового вступного випробуванння


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну

в  2019 році на молодшого спеціаліста

І. Загальні положення

 1. Ці правила розроблені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1082 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році» від 10 жовтня 2018 року.
 2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну є ліцензія АЕ за № 270771 Міністерства освіти і науки України, затверджені педагогічною радою Правила прийому, сертифікати про акредитацію НД-І № 1173303 від 09.02.2015 року, НД-І № 1175394 від 10.06.2015 року, НД-І № 1175395 від 10.06.2015 року, та Акт узгодження переліку спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу від 11.12.2015 р.
 3. Прийом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення).
 4. Організацію прийому вступників до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснює приймальна комісія, склад якої затверджено наказом директора Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну № 381 від 13 листопада 2018 року. Головою приймальної комісії призначається директор Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, затвердженим педагогічною радою Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

Директор Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці)  Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. Терміни та поняття

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

квота-1 – визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);

квота-2 – визначена частина загального обсягу регіонального замовлення в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну щодо прийому вступників на рівень підготовки «молодший спеціаліст» за напрямком: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Правил прийому;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до цих Правил;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому.

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
 2. Прийом на навчання до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Київське вище професійне училище будівництва і дизайну.

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

 1. Особливості прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.

5. Особливості прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.

IV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:
 • за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Громадяни України, які не завершили навчання за регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну за умови відшкодування до місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
 3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю, якщо вони:
 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;
 • мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України.

Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти місцевого бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями,формами здобуття освіти) за кошти місцевого бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій(предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

V. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю облік  овується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за регіональним замовленням у 2019 році:

Назва спеціальності Освітня програма Кількість
Всього
Рівень підготовки «Молодший спеціаліст» всього в тому числі за напрямками підготовки:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

192 Будівництво та цивільна інженерія

141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Будівництво та цивільна інженерія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

 

15

 

15

15

Всього 45

3. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2 визначається у цих Правилах.

VI. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання:
 2. Прийом заяв та документів розпочинається 10 липня 2019 р.
 3. Прийом заяв та документів закінчується о 18.00 год. 16 серпня 2019 р.
 4. Строки проведення співбесід, вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування – 19-23 серпня 2019 р.
 5. Оприлюднення рейтингового списку вступників на пізніше 12.00 год. 27 серпня 2019 р.
 6. Зарахування вступників відбувається:

– за регіональним замовленням – не пізніше  12.00 год.  30 серпня 2019 р.

6. Графік роботи приймальної комісії: Понеділок – п’ятниця: з 08.30 до
17.00; обідня перерва: 13.00 – 13.30. вихідні: субота, неділя.

VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну

1.Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється секретарем приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають:

 • «претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення»;
 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікових документів;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

У строки, визначені для прийому документів, до заяви поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • медичну довідку (Ф. 086-о);
 • додаток до довідки (Ф. 086-о);
 • довідку про щеплення (Ф. 0-63);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

         Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
 3. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 4. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
 5. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Київським вищим професійним училищем будівництва і дизайну на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.

Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

Код та назва спеціальності Вступний іспит Фахове вступне випробування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова Основи організації обслуговування та сервісної діяльності
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова Технологія та організація будівельного виробництва та цивільної інженерії
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова Технологія електромонтажних робіт
 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил.
 2. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:
 • конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,

 де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

 1. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 4 бали.
 2. Програми співбесід, фахового вступного випробування та вступного іспиту затверджуються головою приймальної комісії Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
 3. Програми співбесід, фахового вступного випробування та вступного іспиту обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті КВПУ будівництва і дизайну. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.
 4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським вищим професійним училищем будівництва і дизайну, розглядає апеляційна комісія Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

9. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.

ІX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення.

 1. До участі у конкурсному відборі на основі вступних іспитів з балами не нижче встановленого рівня допускаються:

– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, собами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

-діти-сироти, діти, позбавлен батьківського піклування, особи з їх числа.

Ці категорії осіб беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти -1 на місця регіонального замовлення.

Квота-1 встановлюється у межах десяти відсотків (але не менше одного місця)загального обсягу регіонального замовлення за конкурсними пропозиціями і оголушується одночасно з оголошенням максимального(загального)обсягу регіонального замовлення.

3. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом. У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

Якщо додаткові правила, не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1 або квоти-2.
 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Київського вищого професійноо училища будівництва і дизайну.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією Київського вищого професійноо училища будівництва і дизайну у за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

 У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Київського вищого професійноо училища будівництва і дизайну. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті КВПУ будівництва і дизайну. Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил.

XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Подані оригінали документів зберігаються у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну і протягом усього періоду навчання.
 2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені у розділі VІ цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділі ХІV цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VІ цих Правил, або відповідно до нього, втрачають виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

XІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІV цих Правил.
 3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в тій частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

XIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну

 1. На засіданні приймальної комісії Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Київське вище професійне училище будівництва і дизайну створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності(напрямку підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб- сайті Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, осіб (прізвища та ініціали), які подали заяву щодо вступу, їх рекомендування до зарахування  та зарахування  до Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну  здійснюється  даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https: //vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами(відповідно до договорів, укладених власниками(розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).