Вступ

       Умови господарювання сучасних підприємств висувають нові цілі та завдання перед їх керівництвом. Усе більшого розвитку набуває малий та середній бізнес, що вимагає нових знань, насамперед, щодо обслуговування та сервісної діяльності підприємствами, організаційних аспектів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Метою фахового вступного випробування є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вступники повинні відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які передбачають спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у відповідних видах економічної діяльності.  Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту має міжпредметний синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких модулів професійних знань:

 1. Основи організації обслуговування та сервісної діяльності;
 2. Організаційно-правові аспекти підприємництва, торгівлі та біржової

діяльності;

 1. Інші аспекти підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер.

Теоретичні завдання передбачають знання:

 • основ процесу обслуговування, методів та функцій;
 • основ роботи з офісною та іншою технікою у процесі обслуговування відвідувачів;
 • аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;
 • основних рис та особливостей розвитку сервісних технологій;
 • сучасних процесів розвитку господарчих зв’язків, економічних відносин та шляхів вирішення проблем в сфері обслуговування;
 • змісту основних категорій підприємницької діяльності;
 • інформації щодо порядку створення та ліквідації підприємств різних форм власності;
 • основ договірних відносин, ліцензування та патентування діяльності підприємств;
 • процесів формування відносин із зовнішнім середовищем;
 • сутності управління організаціями;
 • змісту основних понять, категорій і принципів управління;

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Управління людськими ресурсами і управління персоналом. Склад функціональних комплексів завдань та функцій управління персоналом. Організація процесу управління. Підвищення ролі людського фактора в управлінні сучасним виробництвом. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Компетентність персоналу в сфері надання послуг. Корпоративна культура управління і її етичні цінності. Суть і стадії згуртованості колективу. Психологічна сумісність працівників організації. Система організації, підбору і розміщення робітничих кадрів на підприємництва. Основні рівні і стилі управління.

Тема 2. Завдання організації обслуговування відвідувачів

Поняття обслуговування відвідувачів. Організація обслуговування відвідувачів: роль і функції. Види обслуговування. Організація і обладнання зони обслуговування відвідувачів. Функціональна освіченість і технологічна вмілість. Професійна компетентність. Інтелектуальна і вольова підготовленість до роботи з відвідувачами. Забезпечення відвідувача комфортними умовами для спілкування. Якість обслуговування, ефективність і культура обслуговування відвідувачів. Техніка і засоби спілкування з клієнтами у різних умовах і ситуаціях. Робота з офісною  та іншою технікою в процесі обслуговування відвідувачів. Створення моделі обслуговування відвідувачів.

         Тема 3. Реклама, стимулювання збуту та пропаганда

Завдання і значення реклами. Організація реклами. Роль реклами в сучасних умовах. Види реклами. Завдання кожного виду реклами. Визначення ідеї спілкування. Стильне оформлення реклами. Вибір засобів поширення рекламного звернення: етапи прийняття рішення, широта, частота і сила, засоби поширення. Засоби стимулювання збуту. Суть та порівняльна ефективність пропаганди. Комп’ютерна реклама. Вимоги до неї. Схема підготовки, виготовлення і випуску реклами.

Тема4. Інформаційні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Основи мережних систем. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. Основні мережні сервіси. Браузери. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

Тема 5. Психологія роботи з людьми

Вербальне та невербальне спілкування, основні механізми впливу на особистість. Емоції та почуття. Вольова сфера особистості та особливість її виявлення. Готовність до ризику та способи її виміру. Сила волі та методи її визначення. Визначення вольових якостей працівників в практиці роботи з відвідувачами. Характер та професійна поведінка. Людська поведінка. Соціальна типологія працівників. Закономірності сприйняття людини людиною. Етичні основи професійного спілкування. Розпиток здібностей самоконтролю при спілкуванні.

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1.  Сутність підприємництва

Поняття підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Підприємництво як особлива економічна категорія, функції та принципи підприємницької діяльності. Фізичні та юридичні особи, їх відмінність та особливості функціонування. Великий, середній і малий бізнес. Поняття комерційної і некомерційної організації. Роль некомерційної організації в бізнесі.

Тема 2. Реєстрація підприємств різних форм власності

Поняття підприємницької ідеї, її зміст. Види підприємств в Україні. Особливості створення підприємств різних форм власності. Вимоги до статутного фонду. Порядок реєстрації підприємств в Україні. Установчі та реєстраційні документи. Резервування найменування підприємства. Вимоги до складу засновників у різних організаційних формах підприємств. Вартість реєстрації юридичних та фізичних осіб. Особливості реєстрації акціонерних товариств, товариства з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, командитних товариств тощо. Внесення змін до установчих документів.

Тема 3. Ліцензування та патентування діяльності

Поняття ліцензії та ліцензування. Порядок отримання ліцензії. Поняття патентування. Особливості та порядок придбання патенту у видавничій сфері. Продовження патенту та порядок його скасування. Короткотерміновий патент.

Тема 4. Порядок ліквідації підприємства та призупинення діяльності

Ліквідація підприємств та призупинення діяльності. Порядок ліквідації

підприємств: за вимогами засновників, за рішенням суду. Вартість ліквідації підприємств. Банкрутство та санація. Відносини з контролюючими та наглядовими органами під час ліквідації.

МОДУЛЬ 3. ІНШІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА

БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Оподаткування, облік та звітність на підприємствах

Загальна та спрощена система оподаткування, обліку та звітності підприємницької діяльності. Особливості для юридичних осіб різних форм власності та фізичних осіб. Єдиний податок для юридичних та фізичних осіб.

Порядок та форми ведення обліку на підприємствах. Види податків. Податкові пільги в різних сферах діяльності. Штрафні санкції.

Тема 2. Ризики ведення бізнесу

Види ризиків. Види і особливості економічних, політичних, комерційних, інвестиційних і виробничих ризиків. Способи зменшення ризиків для бізнесу. Роль і види страхування. Франчайзинг і лізинг як способи зниження ризиків.

Тема 3. Захист бізнесу та підприємницька таємниця

Внутрішні і зовнішні шахрайства. Внутрішні та зовнішні забезпечення безпеки бізнесу. Боротьба недобросовісною конкуренцією. Закони безпеки. Організація системи безпеки. Поняття підприємницької таємниці. Предмет та об’єкти комерційної таємниці. Законодавче врегулювання. Урахування в договірних відносинах. Порядок її розголошення та нагляд за дотриманням. Відповідальність за розголошення таємниці. Недобросовісна конкуренція.

Тема 4. Основи трудового законодавства

КЗпП України та інші законодавчі акти про основні трудові права та гарантії їх забезпечення. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Сфера укладання  колективних договорів. Зміст трудового договору та гарантії при його укладенні, зміни та припинення. Випробування під час прийому на роботу. Переважне право залишитись на роботі при вивільненні працівників. Вихідна допомога. Усунення від роботи. Довідка про роботу та заробітну плату. Трудова угода. Контракт – особлива форма трудової угоди. Норма тривалості робочого часу. Робота в нічний час. Неповний робочий чає. Перерва на відпочинок та харчування. Робота у вихідні дні. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Щорічні основні відпустки та порядок їх надання. Розрахунок стажу роботи, що дає право на відпустку. Додаткові, творчі та інші види відпусток. Право на відпустку під час переведення на іншу роботу. Санітарно-гігієнічні умови праці. Безпека праці на робочому місці. Дотримання вимог охорони праці.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

 1. Зміст і завдання поняття «управління персоналом».
 2. Завдання та функції управління персоналом.
 3. Організація процесу управління.
 4. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління.
 5. Значення компетентності персоналу в сфері надання послуг.
 6. Що таке корпоративна культура?
 7. Суть і стадії згуртованості колективу.
 8. Основні рівні і стилі управління.
 9. Роль і функції процесу обслуговування.
 10. Види обслуговування.
 11. Організація і обладнання зони обслуговування відвідувачів.
 12. Професійна компетентність.
 13. У чому суть інтелектуальної і вольової підготовленості до роботи з відвідувачами.
 14. Значення якості і культури обслуговування відвідувачів.
 15. Техніка і засоби спілкування з клієнтами у різних умовах і ситуаціях.
 16. Завдання і значення реклами.
 17. Види реклами.
 18. Засоби поширення реклами.
 19. Комп’ютерна реклама та вимоги до неї.
 20. Охарактеризуйте програми створення текстових і графічних документів.
 21. Що таке мультимедійні технології ?
 22. Загальні відомості про Іntеrnеt.
 23. Що таке вербальне та невербальне спілкування?
 24. Які основні механізми впливу на особистість?
 25. Сила волі та методи її визначення.
 26. Етичні основи професійного спілкування.
 27. Зміст бізнес-плану підприємства.
 28. Поняття підприємницької діяльності, її функції.
 29. Фізичні та юридичні особи, їх відмінність.
 30. Поняття комерційної і некомерційної організації.
 31. Порядок ліквідації підприємств.
 32. Боротьба з із недобросовісною конкуренцією.
 33. Поняття підприємницької таємниці.
 34. Великий, середній і малий бізнес.
 35. Види підприємств в Україні.
 36. Поняття ліцензії та ліцензування.
 37. Поняття патентування.
 38. Банкрутство та санація.
 39. Види податків.
 40. Роль і види страхування.
 41. Внутрішні і зовнішні шахрайства.
 42. Основні трудові права та обов’язки громадян.
 43. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.
 44. Санітарно-гігієнічні умови праці.
 45. Норма тривалості робочого часу.
 46. Основні права та обов’язки роботодавця.
 47. Безпека праці на робочому місці.
Рівні навч. досяг. Бали Критерії оцінювання учнів
1. Початковий 1 Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; відповідає 10 % від загальної кількості запитань.
2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв’язку між ними; може обрати правильний варіант відповіді (на рівні «так-ні»); відповідає  10 % – 30 % від загальної кількості запитань.
3 Учень відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; може дати відповідь з кількох простих речень; має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, не має сформованих умінь та навичок; відповідає 30 %  – 40 % від загальної кількості запитань.
2. Середній 4 Учень має початковий рівень знань; знає основний навчальний матеріал, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника, повторити певну операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, не здатен самостійно відтворити їх послідовність, слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, відповідає 40 % – 50 % від загальної кількості запитань.
5 Учень розуміє основний навчальний матеріал; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило, відтворити його з помилками та неточностями; має навички роботи з текстом підручника; може наводить приклади, знає основні дати; орієнтується в хронології; здатен використовувати під час відповіді допоміжні наочні матеріали; виконує  50 % – 60 % від загальної кількості запитань.
6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при аналізі; користується додатковими джерелами; виконує  60 % -70 % від загальної кількості запитань.
3. Достатній 7 Учень правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно користується додатковими джерелами; частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; складає прості таблиці, тези та схеми; виконує  70 % – 77 % від загальної кількості запитань.
8 Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв’язку; вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями; здатен на рецензію відповіді; може опрацьовувати матеріал самостійно, виконує  77 % – 84 % від загальної кількості запитань.
9 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, виконує прості творчі завдання; виконує 84 % – 94 % від загальної кількості запитань.
4. Високий 10 Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у практичній діяльності; може визначати тенденції та суперечності процесів; робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об’єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну; виконує 90 – 94 % від загальної кількості запитань.
11 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, вміє застосувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень в практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи); визначає програму особистої пізнавальної діяльності; самостійно знаходить інформацію (наукова література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні програми тощо), самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, самостійно виконує  94 % – 97 % від загальної кількості запитань.
12 Учень має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; виконує 97 % -100 % від загальної кількості запитань.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Басовський Л.Є. Прогнозування і планування в умовах ринку. К., 2004.
 2. Бєлов М.А. Євдокимова В.Є. Планування діяльності підприємств. К., 2002р.
 3. Бобров В.Я. основи ринкової економіки і підприємництва. Підручник для учнів і студентів професійно-технічних навчальних закладів. К., 2003р.
 4. Боронін С.В. Матвеєва Н.П. Основи менеджменту і управління персоналом К., 2003р.
 5. Варналій З.С. Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності К., 2004р.
 6. Винокурова Л.Е., Васимчук М.А. Гамал М.В. Основи охорони праці. Підручник для професійно-технічних навчальних закладів.
 7. В.Леонтьєв. Будова персонального комп’ютера і офісної техніки. Переклад з рос. К., 2005р.
 8. Гальчицький А.С. Єщенко П.С. Паякін Ю.І. Основа економічних знань. К., 2012р.
 9. Ігнатенко П.І. Основи правознавства. Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. К., 2012р.
 10. Гурій А.М. Поворознюк Н.І. Самсонов В.В.Інформатика та інформаційні технології. Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Харк., 2012р.
 11. Канченко Т. Панченко М. Основи економіки К., 2013р.
 12. Коваль В.О. Основи менеджменту і управління. Харків 2012р.
 13. Котлер Ф. Основи маркетинга. Переклад з англ.. К., 2012р.
 14. Крупка М. Островерх П. Основи економічної теорії. К., 2010р.
 15. Мармаза О.І. Організаційна культура управління К., 2009р.
 16. Модерний С. Основи економічних знань. К., 2011р.
 17. Мельник Л.П. Психологія управління. Курс лекцій. К., 2012р.
 18. Обозов Н. Щокін Г. Психологія роботи з людьми. Переклад з російської. Харків, 2014.
 19. Чмут Т.К. Чайка Г.Л. Лукашевич М.П. Осентинака Т.Б. Етика ділового спілкування., 2015
 20. Шуст Н.Б. Інноваційна діяльність молоді, сутність, структура, функції. К., 2015р.
 21. Основи правознавства: Навчальний посібник/ В. П. Пастухов, В. Ф. Пеньківський, Л. М. Подкоритова; За ред. В. П. Пастухова; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – К.: Алерта, 2015. – 377 с.
 22. Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: Курс лекцій. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2013. – 172 с.
 23. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник / За ред. И. М. Петровича. — 2-гс вид., пер. та доп. — К., 2012.
 24. Агарков А. П. Управління якістю. – М.: ІТК “Дашков і К°”, 2010. – 228 с.
 25. ривов’язок І.В. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 266с.
 26. Организация труда менеджера. Учеб.пособ. / под ред.. проф. Зиновьева Ф.В. / – Симферополь.: Таврия, 2004. – 232с.
 27. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навчальний посібник / С. Апостолюк, В.С. Джигирей. А.В . Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2006.
 28. ГандзюкМ.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи Охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закл. За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2009.
 29. Козак 3. Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. посібн. — Львів, 2009. — 168 с.
 30. Трудове право України: Підручн. / За ред. Н. Б. Болоті-ної, Г. І. Чанишевої. — К., 2011.