Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу  (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)  за професією «АДМІНІСТРАТОР»

 1. Професія       4222           Адміністратор
 2. Кваліфікація                    Адміністратор
 3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: Постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами; основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен уміти: Забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

 1. Загально професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища. Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії. Повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника:

– Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

– Організація сфери обслуговування відвідувачів;

– Організація і контроль за раціональним використанням приміщень;

–  Організація і контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни.

– Роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.

 1. Специфічні вимоги:Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. Стать: жіноча, чоловіча. Медичні обмеження

 

Освітня кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ»

 1. Професія:          4131 Агент з постачання.
 2. Кваліфікація        Агент з постачання
 3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування, основи  організації  праці.

Повинен вміти: Одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо).

Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення.

Виконувати позапланову закупівлю матеріалів.

Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасну доставку.

Перевіряти стан вантажу, вживати  заходів  щодо  заміни  матеріальних  цінностей  у  разі  виявлення  зовнішнього  браку.

Визначати  режим  перевезення  вантажів, які  швидко  псуються,  та  небезпечних  вантажів.

Стежити  за відповідністю  тари  вантажам, які  перевозяться,  розташуванням  вантажів  під  час  транспортування.

Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

4.Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм  технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварій, повені тощо);

е) знати  основи   інформаційних  технологій.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.Сфера професійного використання випускника:

На підприємствах, установах і організаціях всіх видів економічної діяльності.

 1. Специфічні вимоги

7.1.Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2.Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.Медичні обмеження .

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «ДІЛОВОД» 

 1. Професія: 4144  Діловод
 2. Кваліфікація – Діловод
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативно – правові акти положення та інструкції, щодо ведення діловодства на підприємстві; основні положення державної системи діловодства; стандарти системи організаційно – розпорядчої документації; структуру підприємства і його підрозділів; порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів; основи законодавства про працю.

Повинен уміти: приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, реєструвати та передавати, згідно з прийнятим рішенням до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Стежити за своєчасним розглядом і поданням підрозділами документів, що надходять на виконання. Вести контрольно – реєстраційну картотеку, облік отриманої та відправленої кореспонденції, систематизувати і зберігати документи поточного архіву, створювати банк даних. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури. Приймати заходи з упорядкування складу документів і інформаційних показників, скороченню їх кількості та оптимізації документопотоків. Готувати і здавати до архіву підприємства документальні матеріали закінчені діловодством. Брати участь у відбиранні документів, які передаються на державне збереження, організації поточного збереження та експертизи наукової та практичної цінності документів. Вивчати та узагальнювати передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері документаційного забезпечення управління.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

– раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місті;

– дотримуватись норм технологічного процесу;

– не допускати браку в роботі;

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і  прийомів безпечного ведення робіт;

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

– знати інформаційні технології.

 1. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти  

 Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи (по закінченню навчання).

 1. Сфера професійного використання випускника

Створення та систематизація документації в канцеляріях підприємств, установ і організацій.

Збереження та пошук документів в архівах.

 1. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження